Informace ke zpracování osobních údajů

1.ledna 2020  |   Jitka Rousová  |  

Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČ 75024004, se sídlem Borkovany 49, 691 75 (dále jen „škola“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

Škola je správcem Vašich osobních údajů a osobních údajů Vašich dětí, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Osobními údaji jsou takové informace, na základě kterých můžeme identifikovat určitou osobu, jde o údaje, které jsou přiřaditelné ke konkrétní osobě (např. jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, adresa bydliště, e-mailová adresa).

Účel zpracování osobních údajů

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem poskytování vzdělávání dětem a provozování další činnosti, která s výchovou a vzděláváním dětí souvisí.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základně těchto titulů:

  • pro splnění právních povinností, které se na školu vztahují zejména dle školského zákona (např. správní řízení o (ne)přijetí k předškolnímu/školnímu vzdělávání, o odkladu povinné školní docházky, o zahájení/ukončení individuálního vzdělávání, vedení školní matriky, vedení třídních knih a třídních výkazů),
  • pro uzavření a plnění smlouvy (např. poskytování stravovacích služeb, pracovní smlouvy, soukromoprávní smlouvy s dodavateli služeb),
  • pro ochranu práv a oprávněných zájmů školy, jako je ochrana osob a majetku školy, ochrana života a zdraví dětí (např. provozování kamerového systému),
  • na základě souhlasu (např. zveřejnění jména a fotografie dětí, osobní údaje osoby vyzvedávající dítě ze školy či družiny), který vyjadřuje svobodný (není součástí smlouvy či jiného ujednání), konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle, jeho součástí je informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Další informace

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i elektronické podobě.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů školou nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu.

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu, po jejímž uplynutí jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem/řádem.

Práva podle GDPR

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům,
  • na opravu svých osobních údajů,
  • na výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • na přenositelnost osobních údajů.

Vaše požadavky bude škola řešit v souladu s Nařízením GDPR.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace

Kontaktní poštovní adresa: Borkovany 49

Telefonní číslo: 519 419 414

Elektronická adresa: zsborkovany@skolniweb.cz

Identifikátor datové schránky: gd3mbrg

IČ: 75024004

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Nevyhoví-li škola Vaší žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem Vašich práv, můžete se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo podat stížnost proti postupu školy na příslušný dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Škola na základě povinnosti uložené jí Nařízením GDPR jmenovala tohoto pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec

Jméno : RNDr. Leoš Vejpustek

Telefonní číslo : 725 935 553

E-mail: manazer@hustopecsko.net

Animace
Aktuality
  27.5.2024
Třídní schůzky - 4.6. 2024

- třídní schůzky se konají v úterý 4.6. 2024

- společné zahájení v 16.30 hodin ve škole

- poté individuálně ve třídách s vyučujícími

  21.5.2024
Nabídka pracovního místa na pozici vychovatel/ka ŠD od šk. roku 2024/2025

Přijmeme do pracovního poměru vychovatelku/vychovatele ŠD s nástupem od 1.9. 2024/ výše úvazku 0,77.

Požadavky: odpovídající kvalifikace, trestní bezúhonnost, pozitivní vztah k dětem, organizační schopnosti a náklonnost pro spolupráci v týmu.

Životopis zašlete do 7.6. 2024 na email: zsborkovany@email.cz

Tel. kontakt: 737 418 207


  26.4.2024
2
Oznámení o provozu MŠ během letních prázdnin 2024

- informace v přílohách

Zobrazit všechny

Animace
Kontakty

Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola
737 418 207, 519 419 414
zsborkovany@email.cz
Mateřská škola
737 999 898, 519 419 417
msborkovany@gmail.com
Školní družina
737 999 905, 737 418 207
druzinaborkovany@gmail.com
Školní jídelna
775 696 934, 519 419 417
jidelnaborkovany@gmail.com

Základní informace

Název školy:Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace
Adresa:Borkovany 49
IČ:75024004
E-mail:zsborkovany@email.cz
Web:https://www.skolaborkovany.cz
Datová schránka:gd3mbrg
Zřizovatel:Obec Borkovany
Bankovní účet:181893388/0300

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 519 419 414
Ředitelka:(+420) 737 418 207
Základní škola:(+420) 737 418 207, 519 419 417
Mateřská škola:(+420) 737 999 898, 519 419 417
Školní družina:(+420) 737 999 905, 737 418 207
Školní jídelna:(+420) 775 696 934, 519 419 417

E-mailové kontakty

Základní škola:zsborkovany@email.cz
Mateřská škola:msborkovany@gmail.com
Školní družina:druzinaborkovany@gmail.com
Školní jídelna:jidelnaborkovany@gmail.com

Mapa